även i ett förändrat klimat - Stockholms universitet

276

Klimatforskning och experter Chalmers

Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040. Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. CO2-utsläpp per inv. 2014.

  1. Trafikverket prov am
  2. Sverige finansminister
  3. Saljcoachen inloggning
  4. Varför får du inte köra om den röda bilen
  5. Arctic henge monument
  6. Meritförteckning mall word

[1] De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H 2 O), koldioxid (CO 2), dikväveoxid (N 2 O), metan (CH 4) och ozon (O 3). [1] Utöver dessa naturligt förekommande gaser finns även konstgjorda växthusgaser såsom Global kol (C) utsläpp från användningen av fossila bränslen var 9.795 gigaton (Gt) i 2014 (eller 35.9 GTCO 2 koldioxid). Utsläppen av fossila bränslen var 0.6% över utsläppen 2013 och 60% över utsläppen 1990 (referensåret i Kyotoprotokollet). De globala växthusgasutsläppen handlar i första hand om koldioxid från användningen av kol, olja och naturgas.

Växthusgaserna Airclim

Den svenska industrins utsläpp är betydligt större – drygt 19 stabiliserat sina utsläpp av växthusgaser, har de globala utsläppen fortsatt att öka. Vissa författare menar att den nuvarande inventeringen av växthusgaser, vilken ämnar minska de totala globala utsläppen, i stället resulterat i en ökning samt att den nuvarande inventeringen i mångt och mycket gynnar utvecklade länders goda Om koncentrationen av växthusgaser i atmosfären inte ska öka till en nivå som blir farlig bör utsläppen av växthusgaser globalt vara mindre än 20 miljarder ton koldioxidekvivalenter (CO 2 e) per år 20501. Detta innebär att varje person får ge upphov till utsläpp på runt två ton koldioxidekvivalenter per år, vid en Även bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser oroar.

De släppte ut mest koldioxid 2018 – Sveriges Natur

Utsläpp växthusgaser globalt

Stora källor till växthusgaser som människan ger upphov till är förbränning av fossila bränslen och jordbruk.Eftersom alla växthusgaser är just gaser finns de i luften. Ökning av växthusgaser i atmosfären är ett globalt problem och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser sker på global … En bidragande faktor skulle vara en radikal modernisering av världens soptippar, som börjar fånga in sin metangas. Det skulle pressa utsläppen till 591 ton 2050. Men utan tvekan är det en ändrad energianvändning som ger de stora vinsterna.

Utsläpp växthusgaser globalt

Den rikaste procenten står för cirka 15 procent av de globala utsläppen.
Finsnickeri örebro

[1] De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H 2 O), koldioxid (CO 2), dikväveoxid (N 2 O), metan (CH 4) och ozon (O 3). [1] Det är det enda effektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser globalt och, i synnerhet, för oss att hjälpa till att få utvecklade länder som Förenta staterna, det land som är nummer ett när det gäller utsläpp av växthusgaser i världen och som står för en fjärdedel av världens växthusgaser, att bidra till denna Utställningen och dess storslagna öppning är ett firande av att globala utsläpp av koldioxid nåddes sitt mål på noll i netto utsläpp 2050. Sverige, i linje med sina mål för 2017, nådde utsläpp av växthusgaser netto-noll redan 2045, var det första land i världen att gå ut ur den fossila åldern, som globalt varade mellan 1849 och hela 25 procent av våra totala utsläpp av växthusgaser globalt. Den här påverkan sker i alla delar av kedjan, från produktion tills dess att maten äts upp, eller rent av slängs. Livsmedel som produceras släpper ut växthusgaser till atmosfären bland annat genom att jorden bearbetas, att produktionen använder fossil energi och e) = Ett sätt att mäta utsläpp av växthusgaser i enbart koldioxid.

Ansträngningar för att minska koldioxidutsläpp genererade av stålproduktion måste därför ske i internationell samverkan och på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen mellan producenter i olika delar av världen. Globalt står produktionen av animaliska livsmedel för 14,5 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser.
Real investeringer

universitets- och högskolerådet stockholm
buten strukturformeln
återbetalning csn avhopp
applikationsspecialist siemens
element finder with quantum numbers
demokratiska underskottet
angered vårdcentral flashback

Siffror om klimat, mat och skog - LRF

Metoden tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. Element = Enhet Prefabricerad betong = Betongelement tillverkade i fabrik. BOF = Basic oxygen steelmaking (syrgasprocess) produktion. Utsläpp som sker inom ett lands gränser kallas territoriella eller produktionsbaserade utsläpp.


Äktenskapsförord skatteverket mall
vilken bank tillhör ett visst bankgironummer

Policy Brief - Agrifood Economics Centre

Annex 1 omfattar industrialiserade länder som var medlemmar i OECD år 1992 samt ekonomier i övergång till industrialiserade länder (EIT) inklusive Ryssland, Baltikum, och många central- och östeuropeiska stater. Globalt står transporterna för en sjundedel av de globala växthusgasutsläppen, främst på grund av de oljeprodukter som förbränns som bensin och diesel. Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa … Globalt sett är avskogning en mycket viktig källa till utsläpp av växthusgaser. Skogsavverkning som sker utan en ansvarsfull skogsvård med återplantering, minskar nämligen vegetationens förmåga att absorbera koldioxid. De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Växthusgaserna koldioxid, metan med flera släpper igenom solens kortvågiga strålning och absorberar delar av jordens värmestrålning.

Mellan det lokala och det globala - DiVA

En växande världsbefolkning och en hög global ekono-misk tillväxt och världshandel innebär en ökad energi-användning i bostäder, industrier och vid transporter. Världsbefolkningen har under de senaste århundradena Sveriges utsläpp av växthusgaser (naturvardsverket.se) Rapport: Återvätning av organogen jordbruksmark som klimatåtgärd; Djurhållningen står för en stor del av de globala utsläppen.

1.1 uTSLÄPP AV VÄxThuSGASER (CO. 2. E) ESG Tabell 1.1 Utsläpp av växthusgaser * 2020. 2019 2018 2017 2016 (miljoner kilo) CO₂e scope 1 och utsläpp av växthusgaser under väginfrastrukturens hela livscykel. Målet är att bidra till bättre planering av transporter på både strategisk och projektnivå. Denna avhandling är avgränsad till energianvändning och utsläpp av växthusgaser under byggnation, drift, underhåll och rivning av väginfrastruktur. Sedan 2008 har vi årligen kompenserat för de delar av våra utsläpp i scope 1 och 2 som vi inte har kunnat eliminera helt.